Job Description

- คิดกลยุทธ์ในการทำตลาดได้ (Senior Level)
- ความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ การหา Product Market fit หรือ หลักการด้าน Lean Start up
- สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ให้มีความเหมาะสมกับตลาดได้ ตามแผนงาน
- ค้นคว้าหาข้อมูลวิจัยตลาดได้ (เช่น Insight ของลูกค้า , Market size ของตลาด, วิเคราะห์คู่แข่ง เป็นต้น)

qualification

- อายุไม่เกิน 32 ปี
- มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์, การพัฒนาธุรกิจ, การวางแผนกลยุทธ์, การตลาด, project management, หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี
- มี Logical thinking
- มีความมุ่งมั้นที่จะทำ Project ให้สำเร็จตามแผนงาน
- สามารถทำ Project management ได้
- ถ้ามีประสบการณ์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์, การพัฒนาธุรกิจ, การวางแผนกลยุทธ์, การตลาด, project management, จบจากสายวิศวกรรมศาสตร์, บริหาธุรกิจ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มี Strategic thinking
- มีประสบการณ์ด้าน Digital Product จะพิจารณาเป็นพิเศษ